na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.shoppin.cz

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi spoločnosťou PRIVEST s.r.o., so sídlom Panenské Břežany 2, okres Praha – východ, PSČ 250 70, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 100957 (ďalej len „predávajúci“) a fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na webovej stránke www.shoppin.cz (ďalej len „internetový obchod“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len webové rozhranie obchodu“).
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 3. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že je s týmito podmienkami oboznámený, zároveň prehlasuje, že podmienky bez výhrad v platnom znení akceptuje. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou časťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.
 4. Ak sú v kúpnej zmluve dojednané podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, majú odlišné podmienky v kúpnej zmluve prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

II. Používateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej vo webovom rozhraní obchodu môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského účtu, z ktorého môže objednávať tovar.
 2. Pri registrácii na webovom rozhraní obchodu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.
 3. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to hlavne v prípade, že kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

III. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien a informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov a zostávajú v platnosti pokým sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je vylúčená možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na územie Slovenskej republiky.
 2. Vybraný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu. Objednanie tovaru vykoná kupujúci vygenerovaním a odoslaním objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne tieto údaje:
  1. meno a priezvisko kupujúceho,
  2. bydlisko kupujúceho,
  3. dodacia a fakturačná adresa, ak sú odlišné od bydliska kupujúceho,
  4. druh tovaru a jeho množstvo,
  5. spôsob úhrady kúpnej ceny
  6. spôsob doručenia objednávaného tovaru
  7. náklady spojené s dodaním objednávaného tovaru (ďalej len „objednávka“).
 3. Pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Okamžite po obdržaní objednávky predávajúci kupujúcemu potvrdí obdržanie objednávky, a to zaslaním oznámenia o obdržaní objednávky na elektronickú adresu kupujúceho.
 5. Ponuka tovaru v rámci webového rozhrania obchodu je prezentáciou ponúkaného a predávaného tovaru a nie je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Návrhom kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená doručením prijatia objednávky (akceptácie) zaslaného predávajúcim na adresu elektronickej pošty kupujúceho (nie odoslaním oznámenia o obdržaní objednávky podľa predchádzajúceho odstavca). Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcemu, ktorý v minulosti neodobral alebo riadne nezaplatil kúpnu cenu objednaného tovaru a/alebo náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že platba zo strany kupujúceho v prípade zvolenia spôsobu platby „platba bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho uvedená na faktúre“ nebola na účet predávajúceho pripísaná do 10 kalendárnych dní.
 7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

IV. Dodacie podmienky

 1. Tovar, ktorý je skladom a ktorého kúpnu cenu a prípadné náklady na balení a dopravu kupujúci zaplatí vopred (bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho, bezhotovostne platobnou kartou) bude expedované do 48 hodín od pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho. Tovar, ktorý je skladom a ktorého kúpnu cenu a prípadné náklady na balenie a dopravu zaplatí kupujúci až pri prevzatí, predávajúci zasiela (t.j. odovzdáva dopravcovi) kupujúcemu do 1 - 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade, že tovar nie je skladom, bude predávajúci kupujúceho informovať o možnom termíne dodania.
 2. Tovar je kupujúcemu zasielaný prostredníctvom prepravnej služby GLS. Predávajúci umožňuje tiež osobný odber na adrese prevádzky Na Zlatnici 301/2, Praha 4.
 3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru. V prípade doručenia otvorenej zásielky alebo zásielky s poškodeným obalom je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať a uplatniť závadu u prepravcu, s ktorým spíše reklamačný protokol. Ostatné závady zistené po rozbalení tovaru je kupujúci povinný ihneď oznámiť predávajúcemu.

V. Kupna cena a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  1. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho uvedeným na faktúre,
  2. bezhotovostne platobnou kartou,
  3. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
  4. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Na Zlatnici 301/2, Praha 4.
 2. Náklady spojené s balením a dodaním tovaru sú kupujúcemu účtované podľa zvoleného druhu dopravy. Tieto náklady sú vždy vyčíslené v rekapitulácii objednávky a započítané do celkovej čiastky uvedenej na faktúre. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
 3. Predávajúci požaduje úhradu kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. V prípade platby na dobierku a pri osobnom odbere je kúpna cena splatná pri prevzatí. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 5. Predávajúcim prípadné poskytnuté zľavy nie je možno vzájomne kombinovať.
 6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Súčasne je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

VI. Práva zo zodpovednosti za vady

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal,
 2. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba toto dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej;
 3. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa;
 4. tovar zodpovedá akosti alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
 5. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 6. tovar vyhovuje právnym predpisom.
  Faktúra za tovar slúži súčasne ako záručný list.
 7. Ustanovenia uvedené v čl. VI odst. 1 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorou bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar ml pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 8. Ak sa prejaví vada počas 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
 9. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo závady, ktorá sa vyskytne pri tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Neplatí pri nákupe právnickej osoby (disponujúcej IČ), tu môže uplatniť právo zo závady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe dvanástich mesiacov od prevzatia. Ak v konkrétnom prípade predávajúci alebo výrobca poskytne záruku za akosť nad rámec 24 (12) mesiacov, je kupujúci oprávnený uplatniť právo zo závady v tejto záručnej dobe.
 10. Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Prípadnú vadu tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke tovaru zistiť.
 11. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u osoby určenej na opravu. Údaje o osobách určených na opravu jednotlivého druhov tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 12. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia a zo záruky za akosť tovaru výslovne týmito obchodnými podmienkami neupravená sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi, hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, a od kúpnej zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
 2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. VII. odst. 1 alebo o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané najneskôr v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci doručiť na adresu prevádzky predávajúceho (ak nie je uvedené inak pri výrobkoch väčších rozmerov, tu je nutné dodať na adresu prevádzky, kde sú schopní tovar technicky prijať) či na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
 4. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar, ktoré od neho obdržal, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci je povinný zaslať vrátený tovar ako doporučený poštový balík (nie na dobierku) na adresu prevádzky predávajúceho spolu s kópiou daňového dokladu a platobnými údajmi, s ktorými majú byť kupujúcemu vrátené poskytnuté peňažné prostriedky (číslo účtu alebo kontaktná adresa pre vrátenie peňažných prostriedkov poštovou poukážkou). Kupujúci pritom nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

 5. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy vráti predávajúci najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky, ktoré od kupujúceho prijal, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je oprávnený vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

 6. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátení kúpnej ceny.
 7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci v takom prípade bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu finančné prostriedky, ktoré od kupujúceho prevzal, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

VIII. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

 1. V prípade, že dôjde k sporu z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, má kupujúci podľa ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení právo na mimosúdne riešenie sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je Česká obchodná inšpekcia, www.adr.coi.cz.
 2. K mimosúdnemu riešeniu sporu je možné pristúpiť až potom, čo sa kupujúcemu nepodarí spor vyriešiť priamo s predávajúcim. Túto skutočnosť musí kupujúci Českej obchodnej inšpekcii preukázať.
 3. Návrh na zahájenie mimosúdneho riešenia sporu podáva kupujúci, a to v lehote jedného roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu u predávajúceho prvýkrát.
 4. Návrh musí obsahovať:
  1. identifikačné údaje strán sporu,
  2. úplné a zrozumiteľné opísanie rozhodných skutočností,
  3. označenie, čoho sa navrhovateľ domáha,
  4. dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu u predávajúceho prvýkrát,
  5. prehlásenie, že vo veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodujúci nález a nebola uzatvorená dohoda strán v rámci mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a ani nebolo zahájené pojednávanie pred súdom, rozhodné riadenie alebo mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu podľa zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochrane spotrebiteľa
  6. dátum a podpis navrhovateľa.
 5. Ďalej je nutné k návrhu priložiť doklad o skutočnosti, že sa kupujúcemu nepodarilo spor s predávajúcim vyriešiť priamo a ďalšie písomnosti dokladujúce tvrdené skutočnosti.
 6. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sa nespoplatňuje, náklady s ním spojené si nesú predávajúci a kupujúci sami.

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, IČ (ďalej len ako „osobné údaje“).
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na vedenie používateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
 4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Predávajúci je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
 5. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 6. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť.

X. Ostatné ustanovenia

 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov spojených s balením a dodaním, ak boli predávajúcemu s ohľadom na ním zvolený spôsob dopravy účtované. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim prechádza na neho zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie alebo stratu tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 3. Mimosúdne vybavovanie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: shoppin@privest.cz.
 4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 5. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Kontaktné údaje predávajúceho: PRIVEST s.r.o., telefón (+420) 241 410 819, adresa elektronickej pošty: shoppin@privest.cz
 8. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky meniť. Zmenou obchodných podmienok nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2016.

V Prahe dňa 31. 12. 2015.

Všetky ceny uvedené na webe sú vrátane DPH.